ที่ได้รับการคัดเลือกให้มาศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ  โดยมีระดับการศึกษา ๓ ระดับคือ ระดับพื้นฐาน เพื่อให้พระธรรมทูตที่ได้รับการคัดเลือกให้มาศึกษาภาษาอังกฤษ โดยเป็นพระธรรมทูตไทย ที่ผ่านการอบรมพระธรรมทูตจากหลักสูตรของคณะสงฆ์ไทย  สมควรได้รับการส่งเสริมให้เรียนต่อ โดยทุนของศูนย์ หรือทุนส่วนบุคคล   ระดับใช่งาน คือพระธรรมทูตที่ได้รับการส่งเสริม จากวัดต่าง ๆ ทั่วโลกส่งมาศึกษาเล่าเรียนภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรปริญญาตรี โท เอก ระดับบริหาร  คือพระธรรมทูต หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานของคณะสงฆ์ที่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในอังกฤษ ในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก 
การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสังคม   จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคคลากรสงฆ์ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอนาคต