ENG

Welcome to Wat Mahathat Temple
A Buddhist Monastery in the Heart of EnglandMeditation & Chanting with Ajahn Laow                                                        
Meditation For Everyone
15-16 August 2020
at Wat Mahathat, Kings Bromley
Click
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
การปรับปรุงซ่อมแซมเสนาสนะสงฆ์วัดมหาธาตุ พลีมัท

วัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร โดยการบริหารงานของมูลนิธิพระพุทธศาสนาไทย อังกฤษ Thai British Buddhist Trust ซึ่งได้ดำเนินการเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สถานที่ เพื่อปรับให้เป็นเสนาสนะสงฆ์ วัดมหาธาตุ พลีมัท และปรับปรุงอาคารให้ เป็นสำนักงานองค์การพระธรรมทูตโลก WBDO เพื่อส่งเสริมให้เป็นสำนักงาน ด้านการศึกษาของพระธรรมทูต ด้วยอาคารสถานที่ดังกล่าว อยู่ในสภาพที่ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมด
จึงขอเชิญชวนท่านที่ประสงค์จะร่วมกันทำสถานที่แห่งนี้ให้เป็นวัดวาอาราม โดยสมบูรณ์ จึงขอเชิญท่านร่วมบริจาคตามรายการดังต่อไปนี้

อาคาร โลกุตตรธรรม 9
ตึก WBDO คลิ๊ก
อาคารนี้เน้น เป็นทั้งสำนักงานห้องเรียน วิชาการด้านพระพุทธศาสนาสถานที่ฝึก อบรม พระธรรมทูตในส่วน ปฎิบัติการ สอนนักเรียนชาวอังกฤษ ด้านศาสนา วัฒนธรรม การปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานอาคาร อริยสัจ 4 คลิ๊ก
ต้องการปรับปรุงให้เป็นห้องสวดมนต์ ที่ปฏิบัติธรรม สำหรับ เปรียบเหมือน เป็นโบสถ์น้อย ให้ท่านได้มีสถานที่สวดมนต์และทำพิธีกรรมต่าง ๆ

อาคาร พรหมวิหาร 4
ใช้เป็นที่พักสำหรับผู้ปฎิบัติธรรม บวชชีพราหมณ์  คลิ๊ก

Wat Mahathat United Kingdom
Eastfields House,Alrewas Road,
Staffordshire,DE13 7HR, UK

Tel.01543 472 315 , 07766742529
Email:ppanyasiri@yahoo.com 
..........................................................................................................................