ENG

Welcome to Wat Mahathat Temple
A Buddhist Monastery in the Heart of England


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

  การปรับปรุงซ่อมแซมเสนาสนะสงฆ์วัดมหาธาตุ พลีมัทวัดมหาธาตุ สหราชอาณาจักร โดยการบริหารงานของมูลนิธิพระพุทธศาสนาไทย อังกฤษ Thai British Buddhist Trust ซึ่งได้ดำเนินการเข้าไปปรับปรุงซ่อมแซม อาคาร สถานที่ เพื่อปรับให้เป็นเสนาสนะสงฆ์ วัดมหาธาตุ พลีมัท และปรับปรุงอาคารให้เป็นสำนักงานองค์การพระธรรมทูตโลกWBDO เพื่อส่งเสริมให้เป็นสำนักงาน ด้านการศึกษาของพระธรรมทูต ด้วยอาคารสถานที่ดังกล่าว อยู่ในสภาพที่ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมด
จึงขอเชิญชวนท่านที่ประสงค์จะร่วมกันทำสถานที่แห่งนี้ให้เป็นวัดวาอาราม โดยสมบูรณ์ จึงขอเชิญท่านร่วมบริจาคตามรายการดังต่อไปนี้


อาคาร โลกุตตรธรรม 9
ตึก WBDO คลิ๊ก
อาคารนี้เน้น เป็นทั้งสำนักงานห้องเรียน วิชาการด้านพระพุทธศาสนาสถานที่ฝึก อบรม พระธรรมทูตในส่วน ปฎิบัติการ สอนนักเรียนชาวอังกฤษ ด้านศาสนา วัฒนธรรม การปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานอาคาร อริยสัจ 4 คลิ๊ก
ต้องการปรับปรุงให้เป็นห้องสวดมนต์ ที่ปฏิบัติธรรม สำหรับ เปรียบเหมือน เป็นโบสถ์น้อย ให้ท่านได้มีสถานที่สวดมนต์และทำพิธีกรรมต่าง ๆ

อาคาร พรหมวิหาร 4
ใช้เป็นที่พักสำหรับผู้ปฎิบัติธรรม บวชชีพราหมณ์  คลิ๊ก
Wat Mahathat United Kingdom
Eastfields House,Alrewas Road,
Staffordshire,DE13 7HR, UK

Tel.01543 472 315 , 07766742529
Email:ppanyasiri@yahoo.com 
..........................................................................................................................